Vítejte na stránkách RE/MAX A-City Jihlava, Pelhřimov, Třebíč - dlouhodobě úspěšných kanceláří sítě RE/MAX v České Republice

Energetické štítky

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli energetický průkaz je podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií od 19. 9. 2012 dále novelizován zákonem 318/2012, resp. jeho forma a způsob zpracování je rozepsána ve vyhlášce č. 148/2012 Sb.

Penb vzorEnergetický průkaz obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardním užívání. Zároveň od 1. 1. 2013 obsahuje nový vzor energetického průkazu i vyjádření hodnot pro obálku budovy neboli energetický štítek.

Obsah průkazu energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Podle novely zákona 406/2000 Sb. je povinen předložit průkaz energetické náročnosti od 1. 1. 2013 každý vlastník budovy a bytové jednotky při jejím prodeji. Vlastník jednotky či objektu je tak povinný zajistit na vlastní náklady zhotovení energetického průkazu pro předložení již při samotné inzerci a nabídce nemovitosti.

Dále pak při uzavírání kupní smlouvy s kupujícím, kde je povinen ze zákona tento průkaz kupujícímu předat při podpisu smlouvy v originále nebo ověřené kopii.

Povinnost vyhotovení a doložení energetického průkazu je dále na straně stavebníka nebo společenství vlastníků při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při:

  • výstavbě nových budov,
  • při prodeji bytu či objektu od 1. 1. 2013,
  • při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
  • při pronájmu domu či budovy od 1. 1. 2013
  • při pronájmu bytu či ucelené části objektu od 1. 1. 2016

Vlastník bytu v případě prodeje bytové jednotky může do roku 2016 nahradit energetický průkaz předložením faktur či vyúčtováním za 3 předchozí zúčtovací období. V případě, že není schopen tyto faktury předložit, je povinen nechat si zpracovat energetický průkaz nebo si jej vyžádat u SVJ. Pro bytová družstva je tato povinnost od 1. 1. 2016.

Povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově mají v současné době provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.

Pokuty při nesplnění povinnosti

Pro vlastníky bytových jednotek

Penb vzor 2V případě, že vlastník bytové jednotky nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, mu hrozí pokuta až do výše 50 000,- Kč, a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě.

Pro vlastníky rodinných domů, komerčních objektů, bytových domů

V případě, že vlastník objektu nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, mu hrozí pokuta až do výše 100 000,- Kč, a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě.

Jestliže vlastník bytové jednotky či objektu nedoloží energetický průkaz ke kupní smlouvě, vystavuje se nejen nebezpečí pokuty výše uvedené ze zákona, ale je zde i velká pravděpodobnost, že kupující může rozporovat zakoupení objektu dle kupní smlouvy jako za neplatné a může se pokusit odstoupit od smlouvy.

Zároveň má nový vlastník nemovitosti právo žádat od původního vlastníka zpracování průkazu až 3 roky zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

Jestliže tedy prodávající energetický průkaz k budově novému majiteli nepředá, vystavuje se riziku následných soudních sporů.

Výjimky pro zpracování energetického průkazu

Výjimka se vztahuje na objekty s menší obývanou plochou než 50 m2 a dále pro objekty rekreační, chaty, chalupy a objekty podle LV užívané pouze pro rekreaci. Dále pak se tato povinnost netýká památek a objektů pro náboženské účely.

Zpracovatel energetického průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo autorizovaná osoba podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

Kvalita vypracování energetického průkazu

Kvalita a objektivnost je základ. Požadujte pouze kvalitní službu s návštěvou stavebně technického inženýra a technika k posouzení vašeho objektu. Pouze tehdy se může zpracovat energetický průkaz objektivně a správně. Vyhnete se tak veškerým dalším problémů, které jsou na straně vlastníka z hlediska dodání kompletních informací o své nemovitosti.

 

 

Povinnost PENB – průkaz energetické náročnosti budovy, energetický štítek

Prodej objektů a bytů

Povinnost PENB Termín
Rodinné domy zapsané na LV jako objekty k bydlení nad 50 m2 1.1.2013
Komerční budovy, administrativní budovy 1.1.2013
(Ne)bytové jednotky (nahrazují 3 faktury za roční vyúčtování energií do roku 2016) 1.1.2013
(Ne)bytové jednotky (od 2016 už musí být PENB) 1.1.2016

Povinnost PENB se dále nevztahuje na objekty k rekreaci, náboženské budovy a památky (nikoliv však na památkově chráněné budovy). PENB není povinnost realizovat při darování a dědictví.

Pronájem objektů a bytů

Povinnost PENB Termín
Rodinné domy zapsané na LV jako objekty k bydlení nad 50 m2 (celé budovy) 1.1.2013
Rodinné domy zapsané na LV jako objekty k bydlení nad 50 m2 (část budovy) 1.1.2016
Komerční budovy, administrativní budovy (celé budovy, které se pronajímají jako např. obchodní prostory, kanceláře) 1.1.2013
Komerční budovy, administrativní budovy (dílčí jednotky, které se pronajímají jako např. obchodní prostory, kanceláře) 1.1.2016
(Ne)bytové jednotky 1.1.2016

Povinnost PENB se dále nevztahuje na objekty výrobních hal, sportovních zařízení a technických prostor, které nejsou určeny k administrativní činnosti.

Užívání objektů k podnikání a veřejná správa (státní budovy a majetek)

Povinnost PENB Termín
Administrativní budovy státní správy s plochou větší jak 500 m2 1.7.2013
Administrativní budovy státní správy s plochou větší jak 250 m2 1.7.2015
Bytové a administrativní budovy s plochou větší jak 1500 m2 1.1.2015
Bytové a administrativní budovy s plochou větší jak 1000 m2 1.1.2017
Bytové a administrativní budovy s plochou menší jak 1000 m2 1.1.2019

Povinnost PENB se dále nevztahuje na objekty výrobních hal, sportovních zařízení a technických prostor, které nejsou určeny k administrativní činnosti.